ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ 2559

เนื้อความ :

           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยที่มีภารกิจในการสนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ  และเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           วช. จึงมีความประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ด้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ มายัง วช. เพื่อรับการคัดเลือกให้สนับสนุนทุนวิจัยต่อไป และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ ดังนี้

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 486

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-กรอบวิจัยโครงการอนุรักษ์ฯ.docx
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ค).doc
04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 2ค).doc
06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.docx
07-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx
08-แบบหนังสือนำส่ง.docx
09-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
11-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
12-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
13-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
14-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
15-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
00-ประกาศรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์2559.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 18 ส.ค.58
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,154 ครั้ง