เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข.
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 135

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 80

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 106

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 754

สถิตินักวิจัยปี 2563 ไตรมาส 3


18 มิถุนายน 2563 1732

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 517

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 478

โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์


1 เมษายน 2564 1429

โครงการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


1 เมษายน 2564 838

โครงการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม


1 เมษายน 2564 991

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย


23 ธันวาคม 2563 1916

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้าน BCG Model & Digital Economy


23 ธันวาคม 2563 1494

โครงการวิจัยด้าน BCG Model & Digital Economy


23 ธันวาคม 2563 1316

โครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์


23 ธันวาคม 2563 1293
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล