ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

เนื้อความ :

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ

ประเด็นโจทย์

เป้าหมาย

 

  1. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับเมือง
  2. พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น เครือข่ายสถานศึกษาของเมือง หอศิลป์วิทยาการ ถนนแห่งการเรียนรู้ (Learning Street) ตลาดสินค้าท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ (Local Learning Market) พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เป็นต้น ด้วยกระบวนการศึกษาท้องถิ่น (Local Study) เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ยึดโยงกับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์และ การบริการในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

 

ยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านพื้นที่การเรียนรู้ด้วยกลไกความร่วมมือระดับเมือง

คำอธิบาย

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยต้องทำทั้ง 2 โจทย์ โดยมีการทบทวนบริบทของพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่ 1) บริบทการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน แผนการพัฒนาพื้นที่ และการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหา (Pain Point) และศักยภาพ (Gain Point) ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ อาทิเช่น กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการผลักดันให้เข้ามาเรียนรู้และเกิดผลกระทบต่อการสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่น การทบทวนบริบทของพื้นที่การเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในเมือง เป็นต้น 2) นำเสนอทุนเดิมของความร่วมมือกับกลไกระดับเมืองที่สำคัญ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป และออกแบบกรอบแนวคิดความร่วมมือและกลไกการเรียนรู้ระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคนกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่และสำนึกในบ้านเกิด 3) นำเสนอรายละเอียดของรูปธรรมของพื้นที่ต้นแบบที่คาดหวังเมื่อโครงการบรรลุเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่  พื้นที่ระดับเทศบาลเมืองขึ้นไปทั่วประเทศไทย

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เสนอขอรับทุน

1. ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่มีสถานที่ตั้ง/พื้นที่บริการ/ที่พำนัก อยู่ในพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานวิจัย หากเป็นสถาบัน/หน่วยงานภายนอกพื้นที่เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น
2. ผู้ที่สนใจเสนอขอรับทุนต้องมีเอกสารยืนยันความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเมืองขึ้นไป (ตามแบบฟอร์มแนบ)
3. กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563

ช่วงเวลารับข้อเสนอ  4 มีนาคม 2564 -  2 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. )

ช่องทางการยื่นข้อเสนอฯ  ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)

ข้อมูลเพิ่มเติม  เว็บไซต์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ https://www.nxpo.or.th/A และผ่านทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI


หมายเหตุ

- สถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. และทาง บพท.จะพิจารณารับข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากต้นสังกัดภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข กรณีสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอเชิงหลักการในเวลาที่กำหนด และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
บพท. ประกาศทุนกรอบการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City).pdf
แบบฟอร์มชุดโครงการ.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย.docx
หนังสือรับรองความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้.docx
คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม บพท..pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม.PDF
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 4 มี.ค.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 มี.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 8,486 ครั้ง