ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔"

เนื้อความ :

หลักการและเหตุผล

      รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการใช้การวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ จัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

      วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารจัดการ (Program Management Unit : PMU) ทั้ง ๗ หน่วยงาน ออกแบบระบบสำหรับบริหารจัดการข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งจะต้องรองรับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วช. จึงได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) โดยปรับปรุงและต่อยอดจากโครงสร้างการทำงานของระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) และพัฒนาฟังก์ชันการบริหารจัดการแผนงานตามฟังก์ชันของระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ (Thailand Intelligent Research Administration system : TIRAs) โดยระบบ NRIIS จะประกอบด้วยระบบงานหลัก ดังนี้ ระบบสำหรับหน่วยงานกำหนดนโยบาย ระบบบริหารจัดการงบประมาณและแผนงาน ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหน่วยบริหารจัดการ (Program Management Unit : PMU) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (Outcome Delivery Unit : ODU) ระบบบริหารจัดการโครงการสำหรับนักวิจัย ระบบประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระบบเชื่อมโยงข้อมูล ระบบบริการข้อมูล และระบบสนับสนุนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

       เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU) เรียนรู้การใช้ระบบ Proposal submission ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

      ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU) ครั้งละประมาณ ๓๖ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU) ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของระบบ NRIIS และสามารถบริหารจัดการข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ได้ถูกต้อง
๒. หน่วยงานภาครัฐ/สถาบันการศึกษา/หน่วยบริหารจัดการ (PMU)/นักวิจัยได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ตรงกันในแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม


หมายเหตุ :  ๑. สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป)
           
๒. สำหรับนักวิจัย เปิดรับจำนวนไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน/การอบรมแต่ละครั้ง (จะขอยกเลิกสิทธิ์ท่านที่ ๔ เป็นต้นไป)
           
๓. สำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) เปิดรับรอบละ ๔ คน/การอบรมแต่ละครั้ง

 


ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓                   สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ 

ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓                 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ 

ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓                 สำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔                  สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย(กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔                  สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่  

ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔               สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                 สำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) (ยกเลิก)

ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔                   สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย(กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๑๐ วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔                  สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๑๑ วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔               สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่  

ครั้งที่ ๑๒ วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔               สำหรับนักวิจัย ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๑๓ วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔               สำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU)ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๑๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔                 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๑๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔                 สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)ปิดรับสมัคร!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๑๖ วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔                สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย เต็มแล้ว!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่  

ครั้งที่ ๑๗ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔               สำหรับนักวิจัย เต็มแล้ว!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๑๘ วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔                สำหรับหน่วยบริหารจัดการ (PMU) ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๑๙ วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔                 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่) ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๒๐ วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔                  สำหรับนักวิจัย (กลุ่มผู้ใช้งานใหม่)เต็มแล้ว!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

ครั้งที่ ๒๑ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔                  สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย ย้ายไปวันที่ 16 ก.ค.64

ครั้งที่ ๒๒ วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔                 สำหรับนักวิจัย เต็มแล้ว!! ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่สถานที่ : ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร วช. ๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกนกพร เกิดเอนก, นางสาวแพรวพรรณ เดื่อไธสง

ภารกิจระบบข้อมูลและดัชนีการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โทร : ๐๒-๕๗๙-๑๓๗๐-๙ ต่อ ๖๑๗, ๖๐๗

โทรสาร : ๐๒-๕๗๙-๖๓๘๒

ปิดรับสมัคร!!

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
จดหมายเชิญหน่วยงาน ปี 64_OnWeb.pdf
โครงการ กำหนดการ_OnWeb.pdf
อบรมระบบ NRIIS_นักวิจัย.pdf
อบรมระบบ NRIIS_ผู้ประสาน.pdf
อบรมระบบ NRIIS_PMU.pdf
ข่าว : ประชุม / อบรม / สัมมนา
วันที่ประกาศข่าว : 19 ต.ค.63
ประกาศโดย : ภารกิจระบบข้อมูลและดัชนีการวิจัยและนวัตกรรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 19 ต.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 13,464 ครั้ง