ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ

เนื้อความ :
๑.ที่มาและความสำคัญ

         การวิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย "Thailand 4.0” ของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งได้มีการปฎิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้วยการจัดตั้ง “สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” ขึ้นเป็นสภาหลัก โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการทำหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นกลไกการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงกับตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
         สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการร่วมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้บริหารจัดการในภาพรวมของการขับเคลื่อนการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในมิติเชิงพาณิชย์ และมิติต่างๆ โดยเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้นำร่องจัดงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ๔ แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องในการดำเนินการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะนำผลงานไปสู่การซื้อขาย การจัดซื้อจัดจ้างหรือต่อยอดการดำเนินการเชิงพาณิชย์ต่อไป
         ดังนั้น เพื่อการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ในคราวการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล วช. จึงได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในฐานะประธานคณะกรรมการดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” เป็นครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยสืบเนื่องจากการจัดครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยนำเสนอผลงานวิจัยในระดับที่มีความพร้อมใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ที่เป็นผลิตผลจากการคัดกรอง วิเคราะห์ข้อมูลจากคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานทั่วประเทศ ทั้งนี้ โดยให้ประสานพลังความร่วมมือ ร่วมขับเคลื่อนและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในกลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลิตผลงานวิจัย และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไชปัญหาและพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ สร้างความก้าวหน้า และขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ จะได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในครั้งต่อๆ ไปในทุก ๓ – ๖ เดือน

๒. วัตถุประสงค์
     ๒.๑ เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลและนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ เชิงชุมชน/สังคม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมของประเทศ
     ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ และเชิงชุมชน/สังคม

๓. กลุ่มเป้าหมาย
    ๓.๑ ผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ได้แก่ นักวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัยและหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๓.๒ ผู้เข้าร่วมชมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับนโยบายของประเทศ ผู้บริหารระดับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ นักพัฒนา ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน

๔. กิจกรรมภายในงาน
    ๔.๑ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ในภาคนิทรรศการ จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง ใน ๗ กลุ่มเรื่องวิจัย ตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย
         ๑) งานวิจัยเพื่อความมั่นคง
         ๒) งานวิจัยเพื่อการเกษตร
         ๓) งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
         ๔) งานวิจัยเพื่อสังคม
         ๕) งานวิจัยเพื่อการแพทย์ และสาธารณสุข
         ๖) งานวิจัยเพื่อพลัง
         ๗) งานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
    ๔.๒ กิจกรรมการให้คำปรึกษา การส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
    ๔.๓ การลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตผลงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
    ๔.๔ กิจกรรมภาคการประชุม เสวนา การร่วมบูรณาการกลไกโดยภาคการผลิตและภาคบริการ

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
    ๕.๑ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย ภาคปฏิบัติการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วม บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
    ๕.๒ เงื่อนไขและอุปสรรคของการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยไปใช้ประโยชน์ ได้รับการปลดล็อค และสามารถนำไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และเชิงชุมชม/สังคม ได้

๖. ระยะเวลาดำเนินการ
    ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
    ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ

๗. งบประมาณ
     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
    กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
    ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
    โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๗ หรือ ๕๑๙
    โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๐๑๐๙ หรือ ๐-๒๕๗๙-๐๔๕๕
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โครงการ ตลาดนัดเปิดโลกฯ.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน.pdf
กำหนดการงานตลาดนัดครั้งที่2(4)(15 ก.ย. 60).pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แผนที่ ไปรษณีย์กลาง บางรัก.jpg
หนังสือเรียนเชิญหน่วยงานทุกกระทรวง.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบตอบรับ เข้าร่วมงานหมู่คณะ update 15 ก.ย.60.docx
โปสเตอร์.jpg
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ย.60
ประกาศโดย : กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ก.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,342 ครั้ง