ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื้อความ :

       ตามที่ วช. ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัย จัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และจัดส่งให้ วช. ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และได้มีการขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น

       เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบเรื่องการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาตร์ดังกล่าว วช. จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าดำเนินการดังนี้

       ๑)  กรณีหน่วยงานภาครัฐมีความประสงค์จะจัดทำงบประมาณในลักษณะโครงการ Super Clusters/๑๐ กลุ่มเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมติ ครม. ดำเนินการตามลำดับดังนี้

            ๑.๑  จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

                   ๑.๑.๑ หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ

                   ๑.๑.๒ แบบบัญชีรายชื่อโครงการ Super Clusters/๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งหน่วยงานจัดลำดับความสำคัญเรียบร้อยแล้ว

            ๑.๒  จัดส่งแบบเสนอโครงการ Super Clusters/๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมติ ครม. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ วช. อย่างละ ๒ ชุด พร้อมจัดทำข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :NRMS)

            ๑.๓  เอกสารลำดับที่ ๑.๑ (ข้อ ๑.๑.๒) และเอกสารลำดับที่ ๑.๒ ต้องเป็นเอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) เทานั้น

       ๒)  กรณีหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ และมีความประสงค์จะเสนอขอให้ดำเนินการดังนี้

            ๒.๑  จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

                   ๒.๑.๑ หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ

                   ๒.๑.๒ แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ ว-๖)

                   ๒.๑.๓ แบบรายงานสรุปงบประมาณจำแนกตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                   ๒.๑.๔ แบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                   ๒.๑.๕ แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ บช-๓) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเรียงลำดับความสำคัญแล้ว

                   ๒.๑.๖ แบบบัญชีรายชื่อโครงการ Super Clusters/๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

           ๒.๒  จัดส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย] แบบเสนอโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบเสนอโครงการ Super Clusters/๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมติ ครม. ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ให้ วช. อย่างละ ๒ ชุด

           ๒.๓  เอกสารลำดับที่ ๒.๑ (ข้อ ๒.๑.๒-๒.๑.๖) และเอกสารลำดับที่ ๒.๒ ต้องเป็นเอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :  NRMS) เท่านั้น

       ๓) จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

            ๓.๑  แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

            ๓.๒  ข้อเสนอการวิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย

            ๓.๓  โครงการ/งาน ที่เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

            ๓.๔  แบบโครงการ Super Clusters/๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

       หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับข้อมูลและเอกสารประกอบของหน่วยงานท่าน และจะยึดถือข้อมูลของหน่วยงานที่ส่งผ่านระบบ NRMS เป็นหลักในการพิจารณา โดยจะไม่ส่งข้อมูลกลับให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือฯ/แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)(http://www.nrms.go.th)

       อนึ่ง ผู้ที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อเข้ารับการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องไม่ติดค้างส่งงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ หากพบว่ายังติดค้าง วช. จะไม่นำมาพิจารณาประเมินผล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและนักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)


หมายเหตุ : หนังสือแจ้งหน่วยงานจะส่งตามให้ภายหลัง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบเสนอโครงการ(SC).docx
นิยาม Super cluster.pdf
หนังสือแจ้งหน่วยงาน.pdf
คู่มือการเสนอโครงการ Super Cluster.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 4 ธ.ค.58
ประกาศโดย : จนท.สม.กมว. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ก.พ.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,579 ครั้ง