ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวกับระบบ NRMS

เนื้อความ : เอกสารที่เกี่ยวกับระบบ NRMS มีดังนี้
1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบ NRMS
2. สรุปผลการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS)” ใน 4 ภูมิภาค 
    ภาคกลาง (21-22 สิงหาคม 2557 จ.นครปฐม) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 กันยายน 2557 จ.อุบลราชธานี) ภาคใต้ (3 กันยายน 2557 จ. สงขลา)  และภาคเหนือ (18 กันยายน 2557 จ.เชียงใหม่) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 398 คน จาก 149 หน่วยงาน และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 179 คน คิดเป็นร้อยละ  45 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
3. สรุปผลการประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผลเบื้องต้นการใช้ระบบ NRMS Pre-audit วันที่ 27 – 28 กันยายน 2557 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก    มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน จาก 29 หน่วยงาน และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 43 คน คิดเป็นร้อยละ  78 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แผ่นพับ NRMS_090158.pdf
สรุปการประชุม NRMS Pre-audit ภูมิภาค_Onweb.pdf
สรุปประชุมประเมิน NRMS Pre-audit_Onweb.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 8 เม.ย.58
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,479 ครั้ง