วิดีโอการอบรมการใช้งานระบบ NRIIS

สื่อการสอนใช้งานระบบ NRIIS

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบบูรณาการปี 2561

1. การนำเข้าโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการปี 2561 เข้าในระบบ NRIIS Ongoing & monitoring

2. การแก้ไขโครงการที่ได้รับจัดสรรงบบูรณาการปี 2561

3. การรายงานตามตัวชี้วัดแนวทางของเป้าหมายแผนบูรณาการ เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ


4. การรายงานตามตัวชี้วัดแนวทางของเป้าหมายแผนบูรณาการ เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ และเป้าหมายที่ 3 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

5. การรายงานตามตัวชี้วัดแนวทางของเป้าหมายแผนบูรณาการ เป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

6. การนำออกข้อมูลโครงการงบบูรณาการปี 2561 ผ่านระบ NRMS