การขอใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ NRIIS

เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน NRIIS API

ข้อมูลนักวิจัย/งานวิจัยของหน่วยงาน

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 8. มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 14. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 15. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 16. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 17. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 18. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ข้อมูลนักวิจัย/งานวิจัยเฉพาะด้าน

 1. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (ระบบ Talent)
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) (ระบบ STDB, ระบบ GMAP)
 3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 4. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ระบบ TARR)
 5. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (Thailand Innovation Portal Platform)
 6. กรมพลศึกษา