นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)


  เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อจดจำข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เข้าใช้งาน รวมถึงการจดจำสิ่งที่ผู้เข้าใช้งานตั้งค่าไว้ก่อนหน้า เพื่อให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่จดจำและนำเสนอการให้บริการให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลข้อมูล รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) "ระบบ NRIIS" กรณีที่ผู้เข้าใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ระบบ NRIIS จะใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ระบบ NRIIS จะใช้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้เข้าใช้งานเท่านั้น โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้งาน แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้ ระบบ NRIIS อาจให้บุคคลอื่นจัดการคุกกี้ หรือดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่จดจำในนามของระบบ NRIIS แทน


คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
  คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ผู้เข้าใช้งานสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของระบบ NRIIS ได้ เช่น เข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของระบบ NRIIS โดยระบบ NRIIS ใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าบริการดิจิทัลของระบบ NRIIS ทำงานหน้าที่พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์


คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Performance Cookies)
  ระบบ NRIIS ใช้คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพในการวัดว่าผู้เข้าใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ของระบบ NRIIS บ่อยเพียงใดและผู้เข้าใช้งานใช้งานเว็บไซต์ของระบบ NRIIS อย่างไร เช่น เพจที่ผู้เข้าใช้งานเข้าชมบ่อยครั้งที่สุด โดยระบบ NRIIS ใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และการใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการตามประสบการณ์ของผู้ใช้


คุกกี้เพื่อการให้บริการ (Service Cookies)
  คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงการให้บริการตามความเกี่ยวข้องของผู้เข้าใช้งานและตามความสนใจของผู้เข้าใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งในการเห็นการให้บริการ รวมถึงช่วยวัดประสิทธิภาพของการให้บริการของระบบ NRIIS โดยในบางครั้งระบบ NRIIS เปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนอันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียกดูของผู้เข้าใช้งานให้กับพันธมิตรด้านการให้บริการและพันธมิตรในการสร้างสรรค์งานของระบบ NRIIS โดยพันธมิตรเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ในการให้บริการ หรือกิจกรรมที่ผู้เข้าใช้งานอาจสนใจในเว็บไซต์อื่น ๆ หรือช่วยพัฒนาการให้บริการของระบบ NRIIS ในอนาคต


ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล (Data Retention Cookies)
  ระบบ NRIIS จะเก็บรักษาข้อมูลผู้เข้าใช้งานเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ ตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) เท่านั้น


ทำอย่างไรจึงจะปฏิเสธ และลบคุกกี้ได้
  ผู้เข้าใช้งานสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นการใช้คุกกี้ทั้งหมด หรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์กำหนดไว้ให้ผู้เข้าใช้งานได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่าคุกกี้ในเว็บไซต์ของระบบ NRIIS ผู้เข้าใช้งานสามารถเปลี่ยนความต้องการของผู้เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของระบบ NRIIS และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ผู้เข้าใช้งานได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้เข้าใช้งาน ซึ่งขอแจ้งให้ทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากผู้เข้าใช้งานไม่ประสงค์ที่จะให้เก็บข้อมูลคุกกี้ ผู้เข้าใช้งานจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าผู้เข้าใช้งานปฏิเสธการใช้คุกกี้ ผู้เข้าใช้งานก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของระบบ NRIIS ได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ผู้เข้าใช้งานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่

  ผู้เข้าใช้งานสามารถจัดการและ/หรือลบคุกกี้ได้ตามความต้องการของผู้เข้าใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดศึกษาวิธีการต่าง ๆ ตามตัวอย่างที่ระบุบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้เข้าใช้งานเลือกใช้ตามลิงก์ ดังนี้