ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

เนื้อความ :
ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
 
ที่ 11 / 2564
 
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

 

 

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 16 ชุดโครงการวิจัย นั้น

 

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด โดยคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผล แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ซึ่งมีเกณฑ์ การพิจารณา ดังนี้ 1) ประเด็นโจทย์วิจัย เนื้อหา คำถามของงานวิจัย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานวิจัย 2) กรอบแนวคิดการวิจัย (Research Frameworks) และระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ที่สอดคล้องต่อกลยุทธ์หรือกลไกที่นำไปสู่เป้าประสงค์ของโครงการ 3) กรอบแนวคิด หรือ ยุทธศาสตร์การทำงานของหลักการ “การพัฒนาเชิงพื้นที่ของเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่” อาทิ ข้อมูล กลไกทางสังคม นโยบายและแผน พื้นที่ต้นแบบ ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับ Output ของโครงการ 4) ความชัดเจนของเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKRs) ความชัดเจนของ Outcome และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value for money) และ 5) การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

 

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อชี้แจงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยรายโครงการ

 

ประกาศ ณ วันที่  5  เมษายน พ.ศ.2564

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ที่ 11.2564 ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียดกรอบ Green City.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 5 เม.ย.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 5 เม.ย.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,867 ครั้ง