ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาโดยละเอียดข้อเสนอชุดโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ปี 2564

เนื้อความ :

ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 

ที่  10 /2564

 

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด

ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”

แผนงานย่อย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น

กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

 

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กรอบการวิจัย“มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” แผนงานย่อย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 18 ชุดโครงการ นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีเกณฑ์ การพิจารณา ดังนี้ 1) โจทย์การวิจัย และเนื้อหาโครงการวิจัย ประกอบด้วย (1.1) การวิเคราะห์บริบทและฐานทุนทางวัฒนธรรม  ในพื้นที่ (1.2) การวิเคราะห์และเชื่อมโยงฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่กับการสร้างโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) หรือโมเดลการพัฒนา (Development Model) ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น 2) กระบวนการสร้างความร่วมมือ  การทำงานกับกลไกและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคศิลปิน และภาคเอกชน เป็นต้น   3) กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย (3.1) กระบวนการทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ (3.2) กระบวนการจัดทำ  แผนที่สืบค้นทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ (3.3) แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์สินค้า และบริการเชิงวัฒนธรรม 4) ความชัดเจนของผลผลิต (Output) และความคุ้มค่าต่อการลงทุนวิจัย (Value of Money) โดยวัดจากโอกาสในการสร้างผลประโยชน์แก่ชุมชนและโอกาสของการขยายผลของโครงการวิจัย และ 5) ศักยภาพของคณะผู้วิจัย การบูรณาการศาสตร์ และทุนเดิมของการทำงานในพื้นที่

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเพื่อชี้แจงข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในการปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท.จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยรายโครงการ

                      ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564

 

                                                                                  (ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

                                                                          ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน

                                                                                  ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศเลขที่ 10 ผลการพิจารณาทุนทางวัฒนธรรม.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 31 มี.ค.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 31 มี.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,897 ครั้ง