ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564

เนื้อความ :
ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่  8  /2564

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship)
“ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2564
 

                  ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งหมด 236 โครงการวิจัย นั้น

                  หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1. ข้อเสนอโครงการวิจัยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน ได้แก่ (1.1) สถานะรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด (1.2) จำนวนชุมชนเป้าหมาย ไม่น้อย 10 ชุมชน (หมู่บ้าน) ใน 10 ตำบล (1.3) จำนวนงบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท (1.4) ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี และ (1.5) ขอบเขตพื้นที่วิจัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่  2. ข้อเสนอโครงการวิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัย และ OKR ของแผนงานริเริ่มสำคัญที่ประกาศทุน ได้แก่ (2.1) นำเสนอทุนเดิมการทำงานในพื้นที่เป้าหมาย มีการวิเคราะห์บริบทพื้นที่และโจทย์วิจัยที่ชัดเจน (2.2) มีกลไกการทำงานพัฒนาพื้นที่ในระดับตำบล (ชุมชน) และ (2.3) มีกระบวนการและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์วิจัย ได้แก่ กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน กระบวนการทำงานที่สร้างพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้นวัตกรรม นวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อแก้ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และกระบวนการสร้างนวัตกรชุมชน โดยรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

                  ทั้งนี้ หน่วย บพท.จะประสานไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเชิญเข้าร่วมนำเสนอของชุดโครงการวิจัยในขั้นการพิจารณาโดยละเอียด ต่อคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผล ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามโปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ในวันที่ 29 หรือ 31 มีนาคม 2564 ในการนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ชุดโครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมเวทีเท่านั้น

                  อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลต่อผู้รับผิดชอบโครงการผ่านระบบ NRIIS ที่ www.nriis.in.th ต่อไป

                  ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ หน่วย บพท. ที่ 8.2564 ผลการพิจารณา (เบื้องต้น) ชุมชนนวัตกรรม.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 12 มี.ค.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12 มี.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,557 ครั้ง