ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

เนื้อความ :
ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่  7 / 2564

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” ประจำปี 2564

 

                                    ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวันที่ 21 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งหมด 77 ชุดโครงการวิจัย นั้น

                                    หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผลฯ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) โจทย์วิจัยสอดคล้องกับกรอบการวิจัย และ OKR ของแผนงานริเริ่มสำคัญที่ประกาศทุน 2) ความชัดเจนของกรอบงานวิจัยและการออกแบบแผนการดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์วิจัยทั้ง 2 โจทย์ ประกอบด้วย 2.1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ 2.2 กระบวนการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตราฐานสินค้าแข่งขันได้ในตลาดที่แท้จริง และมีการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New Network Value Chain) เพื่อให้เกิดโครงสร้างการกระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้ผลิต/ผู้ผลิตต้นน้ำอย่างเป็นธรรม (Fairtrade) และความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อยในชุดเพื่อตอบเป้าหมายรวม 3) ศักยภาพและองค์ประกอบของคณะผู้วิจัยรวมถึงความร่วมมือกับภาคีในพื้นที่ และ 4) ความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัยและโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ โดยรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

                                   ทั้งนี้ หน่วย บพท.จะประสานไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) ทบทวนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของแผนงาน ระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564 ในการนี้ หน่วย บพท.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ชุดโครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

                                   อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลต่อผู้รับผิดชอบโครงการผ่านระบบ NRIIS ที่ www.nriis.in.th ต่อไป

                                   ประกาศ ณ วันที่  1 มีนาคม พ.ศ. 2564


ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Local Enterprise.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 1 มี.ค.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มี.ค.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,511 ครั้ง