ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”

เนื้อความ :
ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
 
ที่  5 / 2564
 
เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” 

 

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 โดย บพท. ได้รับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าว ทั้งหมด 57 ชุดโครงการวิจัย นั้น

 

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการในระดับเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ มีเกณฑ์การพิจารณาตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนงานของ หน่วย บพท. และเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ความสำคัญของปัญหาและเป้าหมายของการวิจัย 2) กระบวนการวิจัยที่ชัดเจนในการตอบโจทย์วิจัย และมีวิธีการถ่ายทอดความรู้สู่พื้นที่ 3) ความชัดเจนของ Output ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมือง และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย และ 4) แนวทางและวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยรายชื่อข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

 

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานหัวหน้าชุดโครงการวิจัยเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอเชิงหลักการ และพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ชุดโครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

 

อนึ่งข้อเสนอเชิงหลักการที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ระบบ NRIIS ที่ https://www.nriis.in.th ต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

 

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ หน่วย บพท. ที่ 5.2564 ผลการพิจารณา (เบื้องต้น) กรอบการวิจัย การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจฯ.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 11 ก.พ.64
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ก.พ.64)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,409 ครั้ง