ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

เนื้อความ :

      ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอผลงานฯ ปรากฎมีผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 550 ผลงาน นั้น

      ในการนี้ วช. ได้พิจารณาประเมินผลงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติให้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมจำนวน 152 รางวัล
แบ่งเป็น
      1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  จำนวน 7 ท่าน ใน 5 สาขาวิชาการ
      2. รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 42 รางวัล ใน 11 สาขาวิชาการ
      3. รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 47 รางวัล ใน 12 สาขาวิชาการ
      4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 56 รางวัล ใน 8 สาขาวิชาการ 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
(สำเนา) ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่น 64.pdf
(สำเนา) ประกาศรางวัลผลงานวิจัย 64.pdf
(สำเนา) ประกาศรางวัลวิทยานิพนธ์ 64.pdf
(สำเนา) ประกาศรางวัลสิ่งประดิษฐ์ 64.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 18 พ.ย.63
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 มี.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 13,598 ครั้ง