ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform ปีงบประมาณ 2563

เนื้อความ :

ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ที่ 11/2563
เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่
กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform ปีงบประมาณ 2563


ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ทีสนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยตั้งเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจากเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) ข้อเสนอโครงการเป็นชุดโครงการวิจัยและเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้ 2) ความชัดเจนของโจทย์วิจัย เป้าหมาย และตัวชี้วัดสอดคล้องกับกรอบการวิจัย และ OKR ของแผนงานริเริ่มสำคัญที่ประกาศทุน 3) ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัยในการตอบโจทย์วิจัย รวมทั้งกระบวนการสร้างผลลัพธ์และผลกระทบ 4) ความเหมาะสมและศักยภาพของทีมวิจัย ทุนเดิมในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และมีแนวทางการสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ โดยรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้หน่วย บพท. จะได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียดในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และเชิญคณะผู้วิจัยมานำเสนอรายละเอียดของชุดโครงการวิจัย ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยกับชุดโครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังผู้รับผิดชอบชุดโครงการต่อไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น Demand-Supply Matching Platform-บพท..PDF
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 8 ก.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 8 ก.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,036 ครั้ง