ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

รับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01จม. ประชาสัมพันธ์.pdf
02ประกาศรับสมัครทุน JRP 2564.pdf
03_แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ NRCT - JSPS 1ด).doc
04_ฟอร์มหนังสือนำส่ง Joint 64.doc
05_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้ามี).docx
06_หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
07_จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
08_จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
09_ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์.pdf
10_แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
11_จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ.pdf
12_มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ.pdf
13_ประกาศคณะ ปปช..pdf
14_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 2).pdf
15_ประกาศคณะ ปปช. (ฉบับที่ 3).pdf
16_ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ (อนุญาตินักวิจัย ตปท.).pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 8 มิ.ย.63
ประกาศโดย : กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ส.ค.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 9,580 ครั้ง