ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ DRIC

เนื้อความ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ ได้ทำการรวบรวมผลงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการวิจัยและปรากฏเป็นเกียรติคุณแก่นักวิจัยผู้พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย และได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2549 และมีมติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัย โดยเห็นชอบให้ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ จัดส่งผลงานวิจัยที่สำเร็จเป็นเอกสารรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิจัยและวิชาการ ให้แก่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อได้รับข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว วช. ได้จัดให้บริการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบของห้องสมุดงานวิจัย

ประโยชน์ของศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล หรือ ระบบ DRIC ที่มีประโยชน์ต่อนักวิจัย
          ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล ให้บริการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้แบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการขยายตัวในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการประมาลผลการอ้างอิงผลงาน การสืบค้นหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง และเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยของประเทศ

หลักเกณฑ์ในการรับผลงานวิจัย ผ่านระบบ NRMS
1. เป็นผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ประกอบด้วย
    1.1 ปกใน
    1.2 ปกนอก
    1.3 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    1.4 กิตติกรรมประกาศ
    1.5 สารบัญ
    1.6 เนื้อหา
    1.7 บรรณานุกรม
    1.8 ภาคผนวก
    1.9 ประวัติผู้วิจัย
2. เป็นผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ค.62
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ส.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,102 ครั้ง