ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

เนื้อความ : ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
               1. จัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับเต็ม) 4 เป้าหมายยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับเป้าหมายที่ ๑ และ ๒ จัดทำคำเสนอขอแผนงานที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการแล้วเท่านั้น ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอฉบับเต็มได้ที่ www.nrms.go.th
               2. ขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ 1 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 – 9 พฤศจิกายน 2561
               3. จัดทำและนำส่งเอกสารการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
                              3.1 หนังสือนำส่งเอกสำรการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม
                              3.2 รายงานบัญชีโครงการวิจัยและนวัตกรรม (บวน.)
                              3.3 เอกสำรข้อเสนอแผนงานที่พิมพ์ออกจำกระบบ NRMS จำนวน 6 ชุด
มายัง วช. และ สวทน. ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 หรือนำส่งด้วยตนเองภายใน 15 พฤศจิกายน 2561 เวลาราชการ------------------------------------------------


เจ้าภาพแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (วช. และ สวทน.)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 404, 405 โทรสาร 0-2561-3721
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือ ส่ง full proposal.pdf
2_สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายละเอียดการทำข้อเสนอ.pdf
TemplateStandardResearch63.docx
TemplateSubProject63.docx
Template แผนบูรณาการ63.docx
TemplateProgramAndProject63เป้าหมาย 1 - 3.docx
Template แผนบูรณาการ63 เป้าหมาย 4.docx
TemplateProject63เป้าหมาย4.docx
คู่มือ Template แผนบูรณาการ 63.docx
คู่มือ TemplateProgramAndProject 63 เป้าหมาย 1 - 3.docx
คู่มือ TemplateProject63 เป้าหมาย 4.docx
คู่มือ TemplateSubProject63.docx
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 19 ต.ค.61
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 29 ต.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 16,842 ครั้ง