ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เนื้อความ : ด้วย คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเลขานุการร่วม
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
  1. จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าหมายที่ ๑ และ ๒ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอ
เชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ที่ www.nrms.go.th
  ๒. ขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ ๑ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
  ๓. จัดทำหนังสือนำส่งการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานบัญชีโครงการวิจัยและนวัตกรรม (บวน.) ส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563.pdf
คู่มือ NRMS เสนอของบบูรณาการ 63_ผู้ประสานหน่วยงาน 310861.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนบูรณาการ (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2).docx
แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2).docx
กรอบวิจัย 2563 (30 สค 61).pdf
นิยาม TRL.pdf
นิยาม SRL.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 31 ส.ค.61
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ต.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 32,477 ครั้ง