ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “Cutting Edge Technology Research Topics” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”

เนื้อความ :

               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง และ วช. ได้กำหนดให้มีการประชุมขนาดใหญ่ในหัวข้อเรื่อง “Cutting Edge Technology Research Topics” ในวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม World Ballroom ชั้น ๒๓ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ
              วช. จึงขอเรียนเชิญท่าน ผู้แทน ผู้ประสานงานวิจัย หรือผู้รับผิดชอบงานวิจัยของหน่วยงานท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้กรุณาลงทะเบียนร่วมประชุมผ่านทาง http://www.research-expo-register.com/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถจัดพิมพ์บัตรที่ระบุบาร์โค้ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่ https://www.nrms.go.th/expo2018


กองมาตรฐานการวิจัย
โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๖๕๐๑, ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๑๙
โทรสำร ๐-๒๕๗๙-๙๒๐๒

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือเชิญ Expo 2018.pdf
กำหนดการ Expo61.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ค.61
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ส.ค.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,622 ครั้ง