ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การเปิดเผยข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ของงบประมาณแผ่นดิน

เนื้อความ :

              ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งหน่วยงานเรื่องการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน โดยหน่วยงานต้องแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์เข้าในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เมื่อนักวิจัยดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ตามประกาศเรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ และ วช. จะทำการเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ นั้น

              วช. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ และดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วในระบบ NRMS พบว่ามีหน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยดังกล่าว ตามที่ วช. กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วช. ใคร่ขอความกรุณาหน่วยงานของท่านเร่งดำเนินการเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ หากแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่หน่วยงานไม่ประสงค์เปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้หน่วยงานระบุเหตุผลที่ไม่เปิดเผยในระบบ NRMS พร้อมจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลมายัง วช. เพื่อพิจารณาต่อไป โดยหากหน่วยงานไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ระบบ NRMS จะทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ และ วช. จะทำการส่งต่อรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ ในช่องทางต่างๆ ต่อไป
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือแจ้งหน่วยงานเรื่อง พรบ. การเปิดเผย.pdf
ประกาศข้อมูลข่าวสาร งานวิจัย.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 2 ก.พ.61
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 2 ก.พ.61)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,210 ครั้ง