ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ตรวจสอบข้อมูลและปรับสถานะโครงการในระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน สำหรับประกอบการพิจารณางบประมาณ 2562

เนื้อความ : ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 และรายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 - 2560 ในระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS - Research evaluation) โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ภายในเวลา 12.00 น. เนื่องจากต้องนำผลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะที่ 4 (4.3 ประเด็นเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรม) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560


สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 407 - 408
โทรสาร 0 2561 3721
เจ้าหน้าที่ประสานงาน อภิญญา/มัลลิกา/วรรณธิรา
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mb.nrct@nrct.go.th
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
น.ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลประกอบการพิจารณางบ62.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 27 พ.ย.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 พ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,406 ครั้ง