ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำคำเสนอของบประมาณแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

เนื้อความ :ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำคำเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ในการนี้ วช. และ สวทน. ในฐานะเจ้าภาพหลักแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอความร่วมมือหน่วยงานโปรดดำเนินการ ดังนี้

  1. ตรวจสอบความถูกต้องของคำเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ NRMS ให้สอดคล้องกับ แผนงาน เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด กลุ่มเรื่อง และกลุ่มเรื่องย่อย ตามแผนงานบูรณาการฯ ระหว่างวันที่ 26-31 ตุลาคม 2560
  2. ยืนยันสรุปคำเสนอของบประมาณแผนบูรณาการฯ (บวน.1) และสรุปรายละเอียดแผนบูรณาการฯ (บวน.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผ่านระบบ NRMS ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. หมายเหตุ :
1. ผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบแผนบูรณาการและโครงการ พร้อมทั้งสามารถแก้ไขความสอดคล้อง เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด กลุ่มเรื่อง และกลุ่มเรื่องย่อย ข้อเสนอโครงการ โดยการนำเข้าไฟล์ข้อเสนอโครงการเดิมที่มีการปรับปรุงแก้ไข (สามารถทดสอบการนำเข้าไฟล์ template ได้ที่เมนู “ตรวจสอบเอกสารโครงการ” ที่หน้าแรกระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th/Test_62PropForm.aspx))
2. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ยืนยันส่งข้อเสนอมายังหน่วยงานเจ้าภาพ โดยไปที่เมนู “แบบ บวน” เพื่อทำการยืนยันการส่งข้อมูลดังกล่าว 
3. หน่วยงานไม่สามารถเพิ่มเติมโครงการ หรือเพิ่มเติมงบประมาณได้


สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 404, 405 
โทรสาร 0 561 3721
เจ้าหน้าที่ประสานงาน  ยุรติกานต์ / นุชสรา / ดารินพร / ภรรทรทร

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของงบบูรณาการฯ62.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 27 ต.ค.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 27 ต.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,355 ครั้ง