ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” และ “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligence”

เนื้อความ : ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ซึ่งเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง  และ วช. ได้กำหนดให้มีการประชุมขนาดกลางช่วงเช้าหัวข้อเรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ”       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligence” เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Lotus Suite ชั้น ๒๒    ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น
                ในการนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานภาครัฐในการใช้งานระบบ NRMS และระบบ DRMS วช. จึงขอเรียนเชิญท่าน ผู้แทน ผู้ประสานงานวิจัย หรือผู้รับผิดชอบงานวิจัยของหน่วยงานท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้กรุณาลงทะเบียนร่วมประชุมผ่านทาง http://www.research-expo-register.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถจัดพิมพ์บัตรที่ระบุบาร์โค้ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจในหน่วยงานของท่านต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง









ขอแสดงความนับถือ

กองมาตรฐานการวิจัย
โทรศัพท์  ๐-๒๙๔๐ ๖๕๐๑, ๐-๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗
โทรสาร   ๐-๒๕๗๙ ๒๒๘๓, ๐-๒๕๗๙-๐๕๙๓
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือเชิญ Expo.pdf
กำหนดการ Expo60.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ค.60
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 31 ก.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,171 ครั้ง