ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การเปิดข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์ของงบประมาณแผ่นดิน

เนื้อความ :

          ตามที่ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้มีประกาศเรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ วช. กำลังดำเนินการ ทั้งนี้ วช. ได้พิจารณาเพิ่มเติมแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่ขอทุนวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จะต้องทำการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น เข้าในระบบ NRMS ตามรูปแบบที่ วช. กำหนด เพื่อนำไปเผยแพร่ที่ห้องสมุดดิจิทัล    ของ วช. และช่องทางการเผยแพร่อื่น โดยมีรายละเอียดที่หน่วยงานต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จะต้องปิดโครงการโดยการกรอกบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ก่อนจะทำการปิดโครงการในระบบ NRMS

๒. แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จะต้องปิดโครงการโดยการกรอกบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS

๓. แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จะต้องปิดโครงการโดยการกรอกบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ Microsoft word file จำนวน ๑ ไฟล์ และในรูปแบบ PDF file จำนวน ๑ ไฟล์ ในระบบ NRMS

          ทั้งนี้ วช. จะทำการเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ หากแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่หน่วยงานไม่ประสงค์เปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ ให้หน่วยงานระบุเหตุผลที่ไม่เปิดเผยในระบบ NRMS พร้อมจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลมายัง วช. ภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาต่อไป โดยหากพ้นกำหนดดังกล่าว วช. จะส่งต่อรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ต่อไป


สอบถามข้อมูล : โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๙๓, ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๗

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.หนังสือแจ้งหน่วยงานเรื่อง พรบ. การเปิดเผยข้อมูล.pdf
2.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 15 มิ.ย.60
ประกาศโดย : กองมาตรฐานวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 19 มิ.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 3,636 ครั้ง