ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-Asia JRP) ประจำปี 2566 (FY2023) ในประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)”

เนื้อความ : ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-Asia JRP) ประจำปี 2566 (FY2023) ในขอบข่ายการวิจัยสหวิทยาการขั้นสูงที่นำไปสู่นวัตกรรม (Advanced Interdisciplinary Research towards Innovation) ประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างประเทศที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ในภูมิภาคด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-Asia JRP ประจำปี 2566 (FY2023) ในประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)” เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ดังเอกสารที่แนบท้าย
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผล ทุน e-ASIA ปี 2566.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 9 ธ.ค.65
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 9 ธ.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 702 ครั้ง