ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศขยายเวลา การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื้อความ :

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) ขยายเวลาเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 นี้

-------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ระดับ TRL 7-9) และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศเอื้ออำนวยต่อการพัฒนา และบริการ (ระดับ TRL 5-9) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570

  • ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

  • ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

การส่งข้อเสนอโครงการ

  • ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในเอกสารแนบท้าย และสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home

  • ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf โดยส่งหนังสือนำส่งและเอกสารข้อเสนอโครงการทั้งหมด ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของ ศลช. หรืออีเมล pmu@tcels.or.th

กำหนดการที่สำคัญ

  • เปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

  • ขยายเวลาปิดรับข้อเสนอโครงการ (จากเดิมวันที่ 31 สิงหาคม 2565) ขยายเป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2565 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 17.00 น.)

  • ประกาศผลการคัดเลือก (รอบที่ 1) ในช่วงเดือน ธันวาคม 2565

  • ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3323

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบฟอร์ม (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2566.docx
TCELS การประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ.pdf
TCELS คู่มือการสนับสนุนทุนโครงการ (มีนาคม 2565).pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ย.65
ประกาศโดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มี.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 11,178 ครั้ง