ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

เนื้อความ :

     ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม จึงได้ร่วมกันพัฒนากลไกสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมวิจัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ และเร่งการประยุกต์ใช้ผลงานเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดที่จะดำเนินการภายใต้ "ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง" เพื่อมุ่งเน้นการสนับสนุนการสร้างกลุ่มนักวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้วยการตั้งเป้าท้าทายที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ มีการเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานการวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติ นั้น

     ในการนี้ วช. และ สวทช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลการพิจารณาฯ.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 15 ส.ค.65
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ส.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,773 ครั้ง