ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมรับฟังคำชี้แจงการประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปี 2566

เนื้อความ :

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป

ร่วมรับฟังคำชี้แจงการประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
_________________________________________________________________

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. บทบาทการเป็น PMU ของ ศลช.
2. กระบวนการสนับสนุนทุน และรูปแบบข้อเสนอโครงการ
3. รายละเอียดและข้อกำหนดในการการสนับสนุนทุน
4. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
5. ขอบเขตข้อเสนอโครงการที่สนับสนุน

  • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ในระดับ TRL 7–9

  • การส่งเสริมกระบวนการในระบบนิเวศ (Ecosystem Acceleration) ในระดับ TRL 5-9

  • ผลิตภัณฑ์ ATMP และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง / วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ /การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ / การพัฒนาและผลิตยาสารสกัดจากสมุนไพร / การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

  • ช่วงถามตอบข้อซักถาม

โดย รับชมผ่านระบบ MS TEAM Online

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZmOWFiNDAtMWY1Yi00YzQzLWE4N2EtZGJiODA1OTE2YzFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22719adab8-539b-4b47-ab95-1f863014df67%22%2c%22Oid%22%3a%22d0b6585a-2e30-47fd-ba06-f450d861ac7d%22%7d

หรือ รับชม Live ผ่านทาง Facebook TCELSTHAILAND

https://www.facebook.com/TCELSThailandข่าว : ประกาศอื่นๆ
วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย.65
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 มี.ค.66)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,291 ครั้ง