ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

     ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูงให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ เพื่อให้ผลิตผลงานที่มีศักยภาพ เชิงวิชาการหรือผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการสนับสนุน “ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูงให้ได้ทำวิจัยริเริ่มหรือสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพเชิงวิชาการหรือมีผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นกลางที่มีศักยภาพสูงมีส่วนในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและสายวิชาชีพให้ผลิตผลงานตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ นั้น

     ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค.65
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ม.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,221 ครั้ง