ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :

     ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ได้เล็งเห็นว่าการวิจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ โดยการสนับสนุน “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายอันจะนำไปสู่ การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ นั้น

     ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัย รุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 140 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้สถาบันต้นสังกัดต้องสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ วช. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการที่ผู้วิจัยเสนอขอ มิฉะนั้น วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนดังกล่าว

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค.65
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ม.ค.65)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,767 ครั้ง