ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ของทุนงบประมาณแผ่นดิน

เนื้อความ :

                    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)  เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ  และหน่วยงานแหล่งทุน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้นำข้อมูลวิจัยเข้าระบบ NRMS ตั้งแต่       เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย และสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปจัดทำรายงานหรือสารสนเทศการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ โดยระบบ NRMS มีข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน นั้น

                    ในการนี้ วช. ได้มีการใช้งานข้อมูลและผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของ วช. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศ เช่น การติดตามการดำเนินงานของโครงการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลภาพรวมงานวิจัยของประเทศ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ และสำนักงบประมาณ ดังนั้น เมื่อหน่วยงานดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นต้องแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์หรือระบุแหล่งที่เก็บไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ โดยเริ่มตั้งแต่แผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และทุกโครงการที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดินจะต้องเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์สู่สาธารณะตามช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ วช.      หากแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่หน่วยงานไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์  ให้จัดทำหนังสือแจ้งมายัง วช. เพื่อ วช. จะได้พิจารณาต่อไป

                    ทั้งนี้ ในการใช้ข้อมูลงานวิจัยในระบบ NRMS วช. จะคำนึงถึงความเป็นเจ้าของข้อมูล และ        ความปลอดภัยของข้อมูล โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภายใน วช. ให้มีการลงนามในแบบฟอร์มการรักษาความลับข้อมูลวิจัยในระบบ NRMS  ซึ่งการนำออกข้อมูลวิจัยจะนำออกตามความจำเป็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ วช. และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเหตุให้นักวิจัย หรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาประโยชน์  ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
หนังสือแจ้งหน่วยงานเรื่องเปิดเผยรายงาน_Onweb.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ค.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ก.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,571 ครั้ง