ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลทุนอุดหนุนของ คอบช. ปี 2559 รอบที่ 1

เนื้อความ :

                                                                         ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 และประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เพื่อการจัดสรรทุนประจำปีงบประมาณ 2559 นั้น

ในการนี้ คอบช. โดยหน่วยบริหารทุน พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 เสร็จแล้ว จำนวน 25 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1.  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1.1 ข้าว                                                          1.12 การคมนาคมขนส่งระบบราง
1.2 มันสำปะหลัง                                              1.13 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
1.3 ยางพารา                                                   1.14 การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู
1.4 อ้อยและน้ำตาล                                           1.15 ประชาคมอาเซียน
1.5 ปาล์มน้ำมัน                                                1.16 การบริหารจัดการท่องเที่ยว
1.6 พืชสวน/พืชไร่                                             1.17 มนุษยศาสตร์
1.7 สัตว์เศรษฐกิจ                                             1.18 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
1.8 พลาสติกชีวภาพ                                          1.19 สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
1.9 สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา                 1.20 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1.10 อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าฯ                               1.21 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
1.11 วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

2. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำนวน 4 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
2.1 เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน              2.3 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
2.2 ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน      2.4 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจะทำสัญญารับทุนกับหน่วยบริหารทุนแต่ละกลุ่มเรื่องต่อไป

ติดต่อสอบถาม :
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 415 โทรสาร. 0 2579 0566 และ 0 2561 3721
E-mail : vijaibudget59@gmail.com, ipnrct@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผลพิจารณาทุนอุดหนุนปี 59 รอบที่ 1.PDF
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 23 พ.ค.59
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและจัดการความรู้การวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 ก.ย.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 9,462 ครั้ง