ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การพัฒนาระบบ DRMS (NRMS แบบ stand-alone/private)

เนื้อความ :

การพัฒนาระบบ DRMS (NRMS แบบ stand-alone/private)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) หรือระบบ NRMS แบบ stand-alone/private เพื่อเป็นระบบสำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน โดยมีฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง โดยระบบจะมีคุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังนี้

  1. ระบบติดตั้งที่เครื่องแม่ข่าย G-Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดย วช. เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้หน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานจะมีฐานข้อมูลเป็นของตนเอง
  2. สามารถแสดงข่าวประกาศ และทุนวิจัยที่เปิดรับของระบบ NRMS ได้
  3. มีฟังก์ชั่นการประกาศทุนของหน่วยงาน
  4. การนำเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัย หรือโครงการวิจัยจะต้องเป็นไปตามรูปแบบ และแบบฟอร์มเดียวกับระบบ NRMS
  5. มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการข้อเสนอการวิจัย ดังนี้ การตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ตรวจสอบการติดค้างโครงการของนักวิจัย การประเมินข้อเสนอการวิจัยแบบออนไลน์ และการประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
  6. มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการโครงการวิจัย ดังนี้ การตรวจสอบข้อมูลโครงการ การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ การประเมินรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานฉบับสมบูรณ์แบบออนไลน์ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการปิดโครงการ
  7. สามารถนำเข้าข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้
  8. มีระบบรายงานข้อเสนอการวิจัยและโครงการวิจัย และสามารถเลือกคอลัมน์การนำออกข้อมูลได้ตามต้องการ
  9. มีระบบการจัดการข้อมูลนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  10. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงานกับระบบ NRMS ได้ ทั้งในส่วนของทุนงบประมาณแผ่นดิน และทุนของหน่วยงานเอง

วช. จะจัดฝึกอบรมให้หน่วยงานภาครัฐในการใช้งานระบบ พร้อมคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ระบบ  DRMS สามารถใช้และบำรุงรักษาระบบได้  โดยกำหนดการเปิดใช้งานระบบประมาณเดือนสิงหาคม 2559

ทั้งนี้ วช. ขอเปิดรับสมัครหน่วยงานนำร่องที่สนใจจะใช้งานระบบ DRMS ในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนเงินรายได้ของหน่วยงาน  ผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์  ผู้ประสานหน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และ วช. จะประสานแจ้งไปยังหน่วยงานเพื่อเก็บข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานต่อไป

***ผู้ประสานหน่วยงานลงทะเบียน 1 หน่วยงานต่อ 1 คน***

                                            ลงทะเบียนหน่วยงานที่สนใจจะใช้ระบบ DRMS คลิกที่นี่กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ 02 561 2445 ต่อ 607,611
ติดต่อคุณนวรัตน์/รัตนา

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 19 ม.ค.59
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ส.ค.59)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,844 ครั้ง