ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การแก้ไขรหัสข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS

เนื้อความ :

           ตามที่ระบบ NRMS เป็นระบบสำหรับการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานแหล่งทุนต่างๆ นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลในระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้กำหนดที่จะแก้ไขเกณฑ์การสร้างรหัสข้อเสนอการวิจัย (รหัส 13 หลัก) ของโครงการในระบบ NRMS โดยแก้ไขเลขลำดับที่ 9 ที่มีความหมายอ้างอิงถึงแหล่งทุนวิจัยของโครงการ

           ตัวอย่างรหัสข้อเสนอการวิจัย :  2556070502735  

           รหัสข้อเสนอการวิจัย (รหัส 13 หลัก) มีความหมายดังนี้

           รหัสลำดับที่ 1-4  แสดงถึง   ปีงบประมาณของโครงการนั้น

           รหัสลำดับที่ 5-8  แสดงถึง   รหัส GFMIS หน่วยงานเจ้าของโครงการ

           รหัสลำดับที่ 9    แสดงถึง  แหล่งทุนวิจัยของโครงการ

           รหัสลำดับที่ 10   แสดงถึง   ประเภทโครงการ โดย

                                    เลข 1     หมายถึง แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย

                                    เลข 2     หมายถึง โครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)

                                    เลข 3     หมายถึง โครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย

           รหัสลำดับที่ 11-13  แสดงถึง เลขลำดับของโครงการ อาจมีลำดับมากกว่า 3 หลัก หากมีโครงการจำนวนมากในหน่วยงานเดียวกัน

           ตามตัวอย่างรหัส 2556070502735หมายถึงโครงการทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2556 ของกรมประมง ซึ่งเป็นโครงการเดี่ยวลำดับที่ 735 ของหน่วยงาน  

 ทั้งนี้ ระบบ NRMS จะแก้ไขรหัสข้อเสนอการวิจัยของโครงการในระบบ NRMS ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558(แก้ไขเฉพาะรหัสข้อเสนอการวิจัย 13 หลัก แต่รหัสโครงการในระบบยังคงเดิม)
  

 การเปลี่ยนแปลงรหัสอ้างอิงแหล่งทุนวิจัยของโครงการ (รหัสลำดับที่ 9)

 

แหล่งทุนวิจัย

รหัสเดิม

รหัสใหม่

  1. ทุนงบประมาณแผ่นดิน ที่นำเข้าข้อเสนอการวิจัยในระบบ Proposal assessment

0

0

  1. ทุนงบประมาณแผ่นดิน สำหรับโครงการที่เข้าใหม่

9

0

  1. ทุน สกอ.

6

6

  1. ทุน วช.

5

3

  1. ทุนวิจัยมุ่งเป้า

5

1

  1. เงินรายได้, เงินรายได้มหาวิทยาลัย,  เงินรายได้กรม, เงินรายได้คณะ สถาบัน สำนัก

5

5

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ วช. จะยังคงเก็บข้อมูลรหัสข้อเสนอการวิจัยเดิมไว้สำหรับการอ้างอิงในฐานข้อมูล

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 23 พ.ย.58
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ธ.ค.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,715 ครั้ง