ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ NRPM เข้าสู่ระบบ NRMS

เนื้อความ :

         การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และการเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management System : NRPM)  เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้นำเข้าข้อมูลงบประมาณเพื่อการวิจัยและผลการดำเนินงาน วิจัย ปีงบประมาณ 2551-2558  และต่อมา วช. ได้ร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)  โดยปรับปรุงจากกระบวนการทำงานของระบบ NRPM ที่บูรณาการเข้ากับระบบ TNRR Single window เพื่อให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่นๆ โดยระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation)  และ วช. ได้เปิดใช้งานระบบ Proposal assessment ในส่วนของการรับข้อเสนอการวิจัยสำหรับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2559 – 2560 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปี 2558 – 2559 และทุน วช. ปี 2559 แล้ว นั้น

        ในการนี้ ระบบ NRMS ได้พัฒนาครบทุกระบบงานแล้ว พร้อมสำหรับการเปิดใช้งาน วช. จึงขอแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

        1.   กำหนดการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดจากระบบ NRPM เข้าสู่ระบบ NRMS  ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 (เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น.) และจะยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ NRPM ในทุกกลุ่มผู้ใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบ NRMS เพียงระบบเดียว โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

        2.   นักวิจัยหรือหน่วยงานที่มีข้อมูลโครงการในระบบ NRMS และประสงค์จะเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการที่เสร็จสิ้น เข้าสู่ห้องสมุดดิจิทัลของ วช. (Digital Research Information Center : DRIC) และช่องทางการเผยแพร่อื่นๆ สามารถเข้าระบบ NRMS เพื่อเลือกอนุญาตการเปิดเผยไฟล์รายงานสู่สาธารณะในรายโครงการ โดยมีขั้นตอนวิธีการดังไฟล์แนบ

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองมาตรฐานการวิจัย
โทรศัพท์  0 2579 0593, 0 2561 2445 ต่อ 465
โทรสาร   0 2579 0593, 0 2940 6501
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : น.ส.รัตนา สุวรรณวิชนีย์, น.ส.นวรัตน์  เยาวรัตน์, น.ส.แพรวพรรณ เดื่อไธสง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ขั้นตอนการเลือกเปิดเผยไฟล์รายงานในระบบ NRMS สู่สาธารณะ.pdf
หนังสือแจ้งเรื่องถ่ายโอนข้อมูล_Onweb.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 7 ส.ค.58
ประกาศโดย : กองมาตรฐานการวิจัย ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,643 ครั้ง