ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ขยายเวลาการส่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เนื้อความ :

               ตามที่ วช. ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งประกอบไปด้วย งบวิจัย (ข้อเสนอการวิจัย) และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (เช่น การวิจัยเชิงปฏิบัติ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย พัฒนาบุคลากรวิจัย พัฒนาระบบวิจัย และการบริหารจัดการ) โดยกำหนดส่งให้ วช. ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

               เนื่องจากมีหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้ วช. ได้ทันตามเวลาที่ วช. กำหนด ดังนั้น วช. จึงได้ขยายเวลาเฉพาะการส่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเห็นควรให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามกรณีฯ ดังนี้

               ๑. กรณีจัดทำงบวิจัยและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ทันตามกำหนดเวลา (ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘) ดำเนินการตามลำดับดังนี้

                  ๑.๑  จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

                         ๑.๑.๑   หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ

                         ๑.๑.๒   แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ ว-๖)

                         ๑.๑.๓   แบบรายงานสรุปงบประมาณจำแนกตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                         ๑.๑.๔   แบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                         ๑.๑.๕   แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ บช-๓) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเรียงลำดับความสำคัญแล้ว

                  ๑.๒  จัดส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย] และแบบเสนอโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ให้ วช. อย่างละ ๒ ชุด

                  ๑.๓  เอกสารลำดับที่ ๑.๑ (ข้อ ๑.๑.๒-๑.๑.๕) และเอกสารลำดับที่ ๑.๒ ต้องเป็นเอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :  NRMS) เท่านั้น

                  ๑.๔  จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

                         ๑.๔.๑   แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                         ๑.๔.๒   ข้อเสนอการวิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย

                         ๑.๔.๓   โครงการ/งาน ที่เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

               ๒. กรณีจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไม่ทันตามกำหนดเวลา (ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘) ขอให้หน่วยงานดำเนินการแยกส่วนการส่งงบวิจัยและการส่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามลำดับ ดังนี้

                   ๒.๑  การจัดส่งงบวิจัย (ข้อเสนอการวิจัย) ให้ วช. ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                          ๒.๑.๑   จัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

                                     ๑)  หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ

                                     ๒)  แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ ว-๖)

                                     ๓)  แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ บช-๓) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเรียงลำดับความสำคัญแล้ว

                          ๒.๑.๒   จัดส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย] ให้ วช. อย่างละ ๒ ชุด

                          ๒.๑.๓   เอกสารลำดับที่ ๒.๑.๑ (ข้อ ๒ และ ๓) และเอกสารลำดับที่ ๒.๑.๒ ต้องเป็นเอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :  NRMS) เท่านั้น

                          ๒.๑.๔   จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

                                     ๑)  แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                                     ๒)  ข้อเสนอการวิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย

                  ๒.๒  การจัดส่งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ให้ วช. ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                         ๒.๒.๑   จัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

                                    ๑)  หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ

                                    ๒)  แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ ว-๖)

                                    ๓)  แบบรายงานสรุปงบประมาณจำแนกตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                                    ๔)  แบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                                    ๕)  โครงการ/งาน ที่เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

                         ๒.๒.๒   เอกสารลำดับที่ ๒.๒.๑ (ข้อ ๒-๕) ต้องเป็นเอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :  NRMS) เท่านั้น

                  ๒.๓  จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

                         ๒.๓.๑   แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                         ๒.๓.๒   โครงการ/งาน ที่เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

               ๓. กรณีเสนอขอเฉพาะงบวิจัย ให้จัดทำเฉพาะงบวิจัย ส่งภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

                   ๓.๑  จัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

                          ๓.๑.๑   หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ

                          ๓.๑.๒   แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ ว-๖)

                          ๓.๑.๓   แบบรายงานสรุปงบประมาณจำแนกตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                          ๓.๑.๔   แบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                          ๓.๑.๕   แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ บช-๓) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดเรียงลำดับความสำคัญแล้ว

                   ๓.๒  จัดส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย] ให้ วช. อย่างละ ๒ ชุด

                   ๓.๓  เอกสารลำดับที่ ๓.๑ (ข้อ ๓.๑.๒-๓.๑.๕) และเอกสารลำดับที่ ๓.๒ ต้องเป็นเอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :  NRMS) เท่านั้น

                   ๓.๔  จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

                          ๓.๔.๑   แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                          ๓.๔.๒   ข้อเสนอการวิจัยทั้งในระดับแผนงานวิจัยและโครงการวิจัย

               ๔. กรณีเสนอขอเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้จัดทำเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยส่งภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยดำเนินการ ดังนี้

                   ๔.๑  จัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ วช. จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

                          ๔.๑.๑   หนังสือนำส่งจากหน่วยงานภาครัฐ

                          ๔.๑.๒   แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ ว-๖)

                          ๔.๑.๓   แบบรายงานสรุปงบประมาณจำแนกตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                          ๔.๑.๔   แบบสรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                          ๔.๑.๕   โครงการ/งาน ที่เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

                   ๔.๒  เอกสารลำดับที่ ๔.๑ (ข้อ ๔.๑.๒-๔.๑.๕) ต้องเป็นเอกสารที่พิมพ์จากข้อมูลที่กรอกผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System :  NRMS) เท่านั้น

                   ๔.๓  จัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

                          ๔.๓.๑   แผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                          ๔.๓.๒   โครงการ/งาน ที่เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 3 ส.ค.58
ประกาศโดย : จนท.สม.กมว. ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 พ.ย.58)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 6,388 ครั้ง