หน่วยงานด้านนโยบายทุนวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ตั้ง : 75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2333 3700
โทรสาร : 0 2333 3833
อีเมล : webmaster@most.go.th
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ที่ตั้ง : 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2109 5432
โทรสาร : 0 2160 5438
อีเมล : info@nxpo.or.th
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ที่ตั้ง : ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2278 8200
โทรสาร : 0 2298 0476
อีเมล : callcenter@trf.or.th, webmaster@trf.or.th
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่ตั้ง : 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 406,407,409,410,412
อีเมล : nriis@nrct.go.th
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ที่อยู่ : 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2017 5555
โทรสาร : 0 2017 5566
อีเมล : info@nia.or.th
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ที่ตั้ง : 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 7435
โทรสาร : 0 2579 7235
อีเมล : support@arda.or.th
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2027 9701
โทรสาร : 0 2026 6822
อีเมล : hsri@hsri.or.th
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และ
ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ที่ตั้ง : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2109 5432
โทรสาร : 0 2160 5438
อีเมล : pmu.b@nxpo.or.th
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2109 5432
โทรสาร : 0 2160 5438
อีเมล : pmuc@nxpo.or.th
หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ที่ตั้ง : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2109 5432
โทรสาร : 0 2160 5438
อีเมล : pmua@nxpo.or.th
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ที่ตั้ง : เลขที่ 38 อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์14 ตำบลลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 580 9729-31
โทรสาร : 02 580 9732
อีเมล : contact@nvi.go.th
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ที่ตั้ง : เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2644 5499
โทรสาร : 0 2644 9538
อีเมล : hotline@tcels.or.th