เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข. NVI TCELS
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการวิจัยด้านภาวะโลกร้อน


30 เมษายน 2566 1502

โครงการวิจัยด้านยางพารา


31 มีนาคม 2566 1415

โครงการวิจัยที่มีพื้นที่วิจัยในกรุงเทพฯ


31 มีนาคม 2566 1410

โครงการด้านพืชเศรษฐกิจใหม่ กัญชา กัญชง กระท่อม


14 กันยายน 2565 1410

โครงการวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์


9 พฤศจิกายน 2565 1409

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการ PM 2.5


18 สิงหาคม 2565 1405

โครงการวิจัยด้านอัญมณี


15 มีนาคม 2566 1400

โครงการวิจัยด้านโรคไข้เลือดออก


21 กรกฎาคม 2565 1400

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


21 มิถุนายน 2565 1422

โครงการวิจัยด้านกีฬา และนันทนาการ


11 พฤษภาคม 2565 1405

โครงการวิจัยด้านแรงงานและสวัสดิการ


11 พฤษภาคม 2565 1407

โครงการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


18 มีนาคม 2565 1404

โครงการวิจัยด้านผลไม้เศรษฐกิจ


15 กุมภาพันธ์ 2565 1403

โครงการวิจัยด้านการเกษตร


27 มกราคม 2565 1419

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


15 ธันวาคม 2564 1407

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


12 พฤศจิกายน 2564 1404

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 1400

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 1402

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 1406

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 1403

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 1404

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 1403

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


30 มิถุนายน 2563 1410

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านพลังงาน


30 มิถุนายน 2563 1404

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่


30 มิถุนายน 2563 1406
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล