ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566" ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 สำหรับนักวิจัย
รายละเอียด

รอบนักวิจัย ฝึกปฏบัติการใช้งานระบบ NRIIS ดังนี้

1) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Researcher

    1.1) การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานในระบบ การลงทะเบียนนักวิจัย ลืมรหัสผ่าน

    1.2) การปรับปรุงข้อมมูลส่วนบุคคล

2) ระบบ Proposal submission

    2.1) กรอกข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณ ววน.

3) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Ongoing& monitoring

    3.1) การปรับปรุงรายละเอียดโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการวิจัย

    3.2) การรายงานผลการดำเนินงาน และการรายงานตัวชี้วัด

4) เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Research evaluation

    4.1) การรายงานข้อมูล Output OutcomeImpact

    4.2) การกำหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ

    4.3) การเปิดเผยไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ และการกรอกบทคัดย่อโครงการที่เสร็จสิ้น

วันที่จัด
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
60
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมัครภายในวันที่
24/3/2566 16:30:00
วันที่ประกาศ
18/10/2565 14:38:19
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
60 (สูงสุด 60 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ตรวจสอบประวัติ ถ้าเคยลงทะเบียนมาแล้วและไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะสมัครไม่ได้
- ตรวจสอบประวัติ เฉพาะการลงทะเบียนที่ยังไม่ปิดรับ ห้ามลงซ้ำซ้อน

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 60 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอ
1 นางภัทราวดี ศิริวรรณ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 27/10/2565 18:37:14
2 นางสาวกัญญาพัชร ลำยอง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 28/10/2565 10:13:53
3 นางสาวเมตตา คงคากูล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 28/10/2565 10:58:41
4 นางสาวธนวรรณ ชัยฤกษ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/10/2565 12:01:27
5 ดร. นุกูล ธรรมจง
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 28/10/2565 13:52:50
6 นางจริยา ปลัดอิ่ม
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28/10/2565 14:28:55
7 นางสาวพัฐทกรณ์ มานุพีรพันธ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 28/10/2565 14:29:51
8 นายพิเชฐ ศรีสังข์งาม
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 28/10/2565 16:40:35
9 ดร. รัชชุพร สุขสถาน
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 31/10/2565 9:17:28
10 ผศ.ดร. กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 31/10/2565 14:45:14
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1/11/2565 11:40:50
12 นางสาวจันทิมา โพธิ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1/11/2565 11:48:12
13 นางสาวศุภพิชญ์ ดำนวล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1/11/2565 16:35:37
14 นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2/11/2565 10:06:43
15 นางสาวปัทมา ซาตะนัย
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/11/2565 13:35:16
16 นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/11/2565 14:46:32
17 นายรพี สินเนืองนอง
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สภากาชาดไทย ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 3/11/2565 14:57:55
18 นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/11/2565 15:27:14
19 นางสาวแจ่มจันทร์ เทศสิงห์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 3/11/2565 16:13:24
20 นางสาวอรพิมล ตันยศ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 3/11/2565 16:21:08
21 นางสาวอรรถยา ยศประสิทธิ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย - บริษัท/อื่นๆ 3/11/2565 20:32:23
22 นางสาวรำไพพรรณ ชัยบุญเรือง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4/11/2565 9:09:23
23 นางสาวคุณัญญา สมวงศ์ติกุล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4/11/2565 11:39:59
24 นางสาวคฑามาศ เพิ่มศิริกุล
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4/11/2565 13:19:30
25 นางสาวอรพรรณ อภิรักษ์กานต์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4/11/2565 13:30:41
26 นางโสภา ทิพย์โอสถ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 4/11/2565 14:43:03
27 นายสุรชัย วิริยาธิปัตย์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 4/11/2565 14:45:25
28 นางสาวปวีณา มงคลพงศ์สิริ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4/11/2565 15:26:04
29 ดร. เมธาวี ธรรมเกษร
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7/11/2565 6:52:14
30 แพทย์หญิง อารีย์รัตน์ แก้วอนุชิต
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 8/11/2565 0:13:07
31 นายภัทรพล สำเร็จดี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/11/2565 13:45:34
32 นายสนธยา จินดามุกข์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 8/11/2565 16:24:47
33 นางสาวมลทิพย์ นิยมพันธ์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 8/11/2565 16:29:57
34 นางสาวลัมณียา เพ็ชรช้าง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/11/2565 9:39:39
35 นางฉวีวรรณ แสงสว่าง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 9/11/2565 16:08:00
36 นางสาวสมจิตร จันทร์เพ็ญ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9/11/2565 16:14:46
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ดร. ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 10/11/2565 11:09:56
38 นายภมรย์ สกุลเลิศวัฒนา
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10/11/2565 14:00:14
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์กานต์ คงศรี
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 10/11/2565 16:22:08
40 นางสุพัตรา ฉวีสุข
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 11/11/2565 9:31:35
41 นายเทอดชัย รวยสิน
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 11/11/2565 9:47:00
42 นางสาวมณฑิตา พุ่มมาก
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11/11/2565 11:41:47
43 นางสาวโสภิตา สุ่มสังข์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย - บริษัท/อื่นๆ 11/11/2565 13:55:00
44 นายรวิศ ทัศคร
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 13/11/2565 23:40:25
45 พ.ต.ท.หญิง พิชญา อนุตตรกุลวนิช
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย โรงพยาบาลตำรวจ หน่วยงานอิสระของรัฐ 15/11/2565 17:09:13
46 นางสุขุมาล เกิดนอก
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 18/11/2565 15:05:24
47 นางสาวนาฎสิตางศุ์ ภาวะดี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 21/11/2565 10:24:07
48 นางสาวลิปิกานต์ เพ็ญบุญ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22/11/2565 11:35:00
49 นางสาวกรุณา คิ้วเที่ยง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22/11/2565 11:35:01
50 นางสาวสุภารัตน์ คะตา
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงาน 23/11/2565 10:04:36
51 ดร. ธนวรรณ ฤทธิชัย
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กระทรวงแรงงาน 23/11/2565 10:31:31
52 ว่าที่? ร.ต.อ. ปิตานนท์ ทองวิบูลย์
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 23/11/2565 13:26:59
53 นางสาวชฎารัฐ ขวัญนาค
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย วิทยาลัยพิชญบัณฑิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 25/11/2565 9:43:35
54 นางสาวดวงเดือน แสงเมือง
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 6/12/2565 4:43:38
55 พันตรี ฐานิช สุขเกษม
ชาย เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 8/12/2565 15:33:31
56 น.ส. สิริรัชต์ สิทธิชัย
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 9/12/2565 10:22:20
57 ผศ.ดร. รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 9/12/2565 12:16:30
58 นางสาวรัตนา ตะราษี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 16/12/2565 16:20:44
59 พันตำรวจโทหญิง นวลลออ ทวิชศรี
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 18/12/2565 19:58:06
60 นางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ
หญิง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บันทึกผลการเข้าร่วม นักวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 26/12/2565 14:53:14

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*