ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

ชาวต่างชาติ
(Foreigner)
 กรุณาระบุสังกัดที่ทำงานของท่าน(ไม่ใช่สถานที่ศึกษา เนื่องจากบัญชีนักวิจัย จะถูกนับรวมเป็นบุคลากรของหน่วยงานสังกัด) หากท่านไม่มีสังกัด สามารถเลือกข้อมูลดังนี้
          กระทรวง : บริษัท/อื่นๆ
          หน่วยงานสังกัดกระทรวง : อื่นๆ
          หน่วยงานของท่าน : -
          คณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง ของท่าน : -
          เมื่อลงทะเบียนและเข้าระบบได้แล้ว นักวิจัยสามารถเพิ่มประวัติการศึกษาได้ที่เมนู ข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดเลือกกระทรวง
โปรดเลือกหน่วยงานสังกัดกระทรวง
โปรดเลือกหน่วยงานของท่าน
โปรดเลือกคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง ของท่าน

เพศ
คำนำหน้านาม
*ชื่อ (ไทย)
 
*นามสกุล (ไทย)
 
*ชื่อ (อังกฤษ)
*นามสกุล (อังกฤษ)
*อีเมลที่ติดต่อของท่าน
*หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
*หมายเลขบัตรประชาชน
*โปรดเลือกคำถามรักษาความปลอดภัย
*คำตอบ

ความเชี่ยวชาญ

*สาขา ISCED1
*สาขา ISCED2
*สาขา ISCED3
*ระบุความเชี่ยวชาญ

 เงื่อนไขการเข้าใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เป็นระบบสารสนเทศที่ พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแห่งชาติ ได้ใช้ประโยชน์ทั้งสำหรับหน่วยงานที่นำข้อมูลการวิจัยเข้าระบบ และสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

อนึ่ง สิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลยังคงเป็นของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล และได้นำข้อมูลเข้าระบบ โดยที่โครงการวิจัยเป็นของหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยและ/หรือหน่วยงานที่ทำการวิจัย ข้อมูลนักวิจัยเป็นของหน่วยงานต้นสังกัดนักวิจัย และนักวิจัย

ผู้ใช้ระบบ NRIIS จะต้อง

  1. ใช้งานระบบโดยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการใช้งานระบบจากผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
  2. ผู้ใช้งานระบบจะต้องใช้ระบบด้วยความระมัดระวัง ไม่ละเลยหรือเจตนาก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมาย กับตัวระบบหรือข้อมูลในระบบ

ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการเข้าใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เป็นที่เข้าใจชัดเจนแล้ว และยอมรับจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

ตรวจสอบข้อมูลของท่าน ในฐานข้อมูลของกรมการปกครอง เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS) โดยตลอด อย่างดีแล้ว

ติดต่อสอบถามที่

กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0-2561-2445 หรือ 02 -579 1370 - 9 ต่อ 607,611,612,616,617 โทรสาร 0-2579-0593

E-mail :nriis@nrct.go.th

ติดต่อเรา