ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3)

เนื้อความ :
ส่วนที่ 1 คำอธิบายการกรอก template
1. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program)
2. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program)
3. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

ส่วนที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม
4. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (45 เรื่อง)
7. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
9. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ 
10. แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน
11. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
12. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
13. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
14. คำจำกัดความของเป้าหมาย 1-4
15. แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01.การกรอก-templateIntegratedProgram(แผนบูรณาการ).pdf
02.การกรอก-templateResearchProgram(ชุดโครงการวิจัย).pdf
03.การกรอก-templateResearchProject(โครงการวิจัยและโครงการภายใต้ชุดโครงการวิจัย.pdf
04.(ร่าง)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี .pdf
05.ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ(ฉบับที่12) .pdf
06.ยุทธศาสตร์ของชาติรายประเด็นปี62.rar
08.ประกาศคณะกรรมการกำกับฯต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์.pdf
09.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์(62).doc
11.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน.doc
12.แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety ปี62).pdf
13.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14.คำจำกัดความเป้าหมายที่ 1-4.pdf
10.แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
07อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย.pdf
15.แนวทางการดำเนินงานสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี.pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ย.60
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 22 ก.ย.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 26,061 ครั้ง