ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

การจำแนกงบประมาณแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามภาค รายจังหวัด

เนื้อความ :
      ด้วย สำนักงบประมาณมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพ ให้จำแนกงบประมาณแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เป็นตามภาค รายจังหวัด ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 4.3 ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม (พลอาการเอก ประจิน จั่นตอง) 
  
      ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

      1. ปรับปรุงข้อมูลข้อเสนอการวิจัย ตามผลการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (Naitonal Research Management System : NRMS)
      2. กรอกข้อมูลโครงการระดับผลผลิต เช่นเดียวกับข้อมูลในระบบ e-Budgeting โดยจำแนกงบประมาณตามภาค รายจังหวัด ให้สอดคล้องกับข้อ 1 

      ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 


หมายเหตุ : สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จะส่งให้ทางเมล์ของผู้ประสานหน่วยงาน


สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารแผนงานและงบประมาณการวิจัย
โทรศัพท์ 0 2579 3982, 0 2561 2445 ต่อ 410 (คนึงขวัญ)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.หนังสือนำ.pdf
2.สิ่งที่ส่งมาด้วย (2).xlsx
3.วิธีการลงระบบ NRMS (2).pdf
ข่าว : ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.พ.60
ประกาศโดย : กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 7 มี.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,351 ครั้ง