เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข. NVI TCELS
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


21 มิถุนายน 2565 34

โครงการวิจัยด้านกีฬา และนันทนาการ


11 พฤษภาคม 2565 225

โครงการวิจัยด้านแรงงานและสวัสดิการ


11 พฤษภาคม 2565 168

โครงการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


18 มีนาคม 2565 151

โครงการวิจัยด้านผลไม้เศรษฐกิจ


15 กุมภาพันธ์ 2565 171

โครงการวิจัยด้านการเกษตร


27 มกราคม 2565 177

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


15 ธันวาคม 2564 178

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


12 พฤศจิกายน 2564 128

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 148

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 163

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 188

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 190

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 163

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 163
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล