เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข. NVI TCELS
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


12 พฤศจิกายน 2564 176

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 336

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 348

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 338

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 343

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 311

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 317

โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์


1 เมษายน 2564 370

โครงการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


1 เมษายน 2564 314

โครงการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม


1 เมษายน 2564 366

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย


23 ธันวาคม 2563 352

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้าน BCG Model & Digital Economy


23 ธันวาคม 2563 323

โครงการวิจัยด้าน BCG Model & Digital Economy


23 ธันวาคม 2563 309

โครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์


23 ธันวาคม 2563 322
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล