เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข. NVI TCELS
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการวิจัยด้านกีฬา และนันทนาการ


11 พฤษภาคม 2565 48

โครงการวิจัยด้านแรงงานและสวัสดิการ


11 พฤษภาคม 2565 27

โครงการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


18 มีนาคม 2565 186

โครงการวิจัยด้านผลไม้เศรษฐกิจ


15 กุมภาพันธ์ 2565 202

โครงการวิจัยด้านการเกษตร


27 มกราคม 2565 184

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


15 ธันวาคม 2564 169

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


12 พฤศจิกายน 2564 131

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 137

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 147

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 145

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 156

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 157

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 147
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล