เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข. NVI TCELS
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการวิจัยด้านโรคไข้เลือดออก


21 กรกฎาคม 2565 90

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


21 มิถุนายน 2565 205

โครงการวิจัยด้านกีฬา และนันทนาการ


11 พฤษภาคม 2565 322

โครงการวิจัยด้านแรงงานและสวัสดิการ


11 พฤษภาคม 2565 246

โครงการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


18 มีนาคม 2565 235

โครงการวิจัยด้านผลไม้เศรษฐกิจ


15 กุมภาพันธ์ 2565 274

โครงการวิจัยด้านการเกษตร


27 มกราคม 2565 285

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


15 ธันวาคม 2564 304

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


12 พฤศจิกายน 2564 176

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 204

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 231

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 260

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 271

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 237

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 272

นักวิจัยดำเนินการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


30 มิถุนายน 2563 129

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านพลังงาน


30 มิถุนายน 2563 161

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่


30 มิถุนายน 2563 142
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล