เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ข่าวทุนวิจัย
ทั้งหมด วช. สวก. สวรส. สนช. บพค. บพท. บพข. NVI TCELS
ข่าวอื่นๆ
สารสนเทศประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

โครงการด้านพืชเศรษฐกิจใหม่ กัญชา กัญชง กระท่อม


14 กันยายน 2565 351

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการ PM2.5


18 สิงหาคม 2565 874

โครงการวิจัยด้านโรคไข้เลือดออก


21 กรกฎาคม 2565 858

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ


21 มิถุนายน 2565 898

โครงการวิจัยด้านกีฬา และนันทนาการ


11 พฤษภาคม 2565 810

โครงการวิจัยด้านแรงงานและสวัสดิการ


11 พฤษภาคม 2565 779

โครงการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


18 มีนาคม 2565 818

โครงการวิจัยด้านผลไม้เศรษฐกิจ


15 กุมภาพันธ์ 2565 804

โครงการวิจัยด้านการเกษตร


27 มกราคม 2565 854

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


15 ธันวาคม 2564 796

โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ


12 พฤศจิกายน 2564 769

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


22 กันยายน 2564 774

โครงการวิจัยด้านการกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่


22 กันยายน 2564 809

โครงการวิจัยด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน


22 กันยายน 2564 808

โครงการวิจัยด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ


24 มิถุนายน 2564 778

โครงการวิจัยด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์


24 มิถุนายน 2564 776

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่


24 มิถุนายน 2564 816

นักวิจัยดำเนินการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ


30 มิถุนายน 2563 785

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านพลังงาน


30 มิถุนายน 2563 814

นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่


30 มิถุนายน 2563 792
NRIIS​ CHATBOT ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูล